لینک وآدرس کلاس های مجازی ادوبی کانکت دبستان ودبیرستان گل های خرد گوهردشت کرج

لینک کلاس   پایه واستاد
http://nik.bulutroom.ir/k0   پیش
http://nik.bulutroom.ir/k1   اول
http://nik.bulutroom.ir/k2   دوم
http://nik.bulutroom.ir/k3   سوم
http://nik.bulutroom.ir/k4   چهار
http://nik.bulutroom.ir/k5   پنم
http://nik.bulutroom.ir/k6   ششم
http://nik.bulutroom.ir/saidi   خانم صیدی
http://nik.bulutroom.ir/hatami   خانم حاتمی
http://nik.bulutroom.ir/ghafouri   خانم غفوری
http://nik.bulutroom.ir/esmaeili   خانم اسماعیلی
http://nik.bulutroom.ir/heydari   خانم حیدری
http://nik.bulutroom.ir/davoodi   خانم داودی
http://nik.bulutroom.ir/mahdavi   خانم مهدوی
http://nik.bulutroom.ir/shahmiri   خانم شاه میری
http://nik.bulutroom.ir/manavi   خانم معنوی
http://nik.bulutroom.ir/shabanpour   خانم شعبان  پور
http://nik.bulutroom.ir/dabaghi   خانم دباغی
http://nik.bulutroom.ir/bakhshi   خانم بخشی
http://nik.bulutroom.ir/niazi   خانم نیازی
http://nik.bulutroom.ir/bakefi   خانم باکیفی
http://nik.bulutroom.ir/javan   خانم جوان

استاد میرزایی    http://nik.bulutroom.ir/mirzaei/
استاد تارا 
http://nik.bulutroom.ir/tara/
استاد سرمدی
http://nik.bulutroom.ir/sarmadi/

================

نام کاربری ورمز دانش آموزان: کد ملی بدون صفر می باشد

 

برنامه های مورد نیاز برای راه اندازی کلاس ادوبی کانکت

پیشرفت کار
در ادوبی 84%